Mostrant els resultats de 1 a 10 de 230

15-05-2020 AJUDES MUNICIPALS COVID 19

AJUDES URGENTS A PERSONES EN RÈGIM AUTÒNOM, I MICROMPRESES PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

Per acord de Ple de data 15/05/2020 s'aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes urgents a persones en règim autònom, i micrompresas per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID19.

RESUM

Objectiu i línies d'ajuda

 • Objectiu: Ajudar autònoms, professionals i microempreses,  a  cobrir despeses de la seua activitat davant la situació derivada de la crisi sanitària provocada pel COVID19 i que no han sigut coberts per altres subvencions.
 • Línies d'ajuda.
  • Activitas tancades pel decret d' alarma. (línia 1) 
   • Persones físiques o jurídiques que la seua l'activitat haja sigut objecte de suspensió com a conseqüència de les mesures establides en els decrets d'alarma.
    Quantia: 900€
  • Actividats no obligades a tancar però amb disminució d'ingressos.(línia 2)
   • Per a persones físiques o jurídiques  que no puguen acollir-se al criteri de la línia 1 i hagen experimentat una reducció dels seus ingressos en cas de mantindre l'activitat, en almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Podran sol·licitar la línia 2 si  els ha sigut resolta favorablement la prestació extraordinària per cessament d'activitat aprovada per l Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l'estat d'alarma. Atés que s'entén que aquesta circumstància ha sigut justificada en aquesta administració
    Quantia: 600€
 • En  el cas que el sol·licitant tant de la línia 1 com de la línia 2 desenvolupe la seua activitat professional o comercial anara d'un establiment comercial o en el seu habitatge habitual la quantia serà de 300 €.
 • Procediment de concessió: Criteri data i hora registre d'entrada
 • Condicions per a poder sol·licitar l'ajuda:
  • Tindre menys de 10 treballadors.
   Haver obtingut uns rendiments nets de l'activitat econòmica en l'exercici 2019 inferior a  els 45.000 €
  • Tindre l'activitat iniciada amb anterioritat al 14 de març de 2020
  • El sol·licitant no pot tindre un contracte per treball  per compte d'altri des del 14 de març de 2020 o data posterior ni estar cobrant una prestació per desocupació.
  • La persona beneficiària es  compromet a mantindre la  activitat oberta com a mínim fins al 30/12/2020

Documentació necesària

Per a aquest tràmit és necessària la SIGNATURA DIGITAL. En cas de no tindre-la podrà triar una persona que sí que la tinga i que actue en aquest tràmit com a representant o sol·licitar-la en la OIAC.

 La documentació que s'haurà de presentar serà:

 • Instància sol·licitud. Model a emplenar i signar electrònicament.
 • Autorització relativa a la representació (només en el supòsit que la sol·licitud la present una altra persona en qualitat de representant de la persona sol·licitant).Model a emplenar. En aquest cas el sol·licitant la signarà a mà i es pujarà el document escanejat.
 • Fulla de domiciliació bancària. Model a emplenar i signar
 • Formulari de dades. Emplenar en línia. No és necessari signar.
 • Declaració responsable. Model a emplenar i signar
 • Autorització perquè l'Ajuntament faça la consulta de dades. Model a emplenar i signar
 • En el cas de sol·licitar la línia 2. Adjuntar la resolució aprovatòria Prestació Extraordinària d'autònoms COVID (tramitada per la Mútua).
 • En el cas de tindre treballadors al seu càrrec. Adjuntar la relació nominal de treballadors (RNT-TC2) del mes de febrer .
 • En el cas de ser persona jurídica adjuntar escriptura de constitució.
 • Quant tinga tots els documents signats haurà d'accedir al tràmit a través de la plataforma i pujar allí tots els documents

Impresos associats per a emplenar i signar

Termini de sol·licitud

El termini de sol·licitud serà d'un mes i s'iniciarà  l'endemà a la publicació al BOP ( Publicació en el BOP el 26/05/2020)

El termini de sol.licitud será del 27 de maig al 27 de juny, tots dos inclosos

 

08-05-2020 DES DEL DIA 11, ELS BARS I CAFETERIES QUE VULGUEN OBRIR, PODEN SOL•LICITAR UNA AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LES TERRASSES

L’Ajuntament de Catarroja vol facilitar l’obertura dels negocis d’hostaleria i restauració per tal de reactivar l’economia local, però amb seguretat. Per aquest motiu, es tramitaran les ampliacions de les terrasses d’aquests establiments d'hostaleria de forma temporal, amb l’objectiu que des de la fase 1 de la desescalada, en la que es permet obrir els negocis per a consum en les terrasses al 50% de l’ocupació, puguen començar a treballar garantit la seguretat.

 

Segons les previsions, el dilluns que ve 11 de maig entrarem en la fase 1 de la desescalada, i podrien obrir ja els bars de Catarroja, per a oferir servei en les seues terrasses (a més del servei d’arreplegada de comandes que ha començat aquesta setmana); i si les terrasses poden ampliar-se per complir les distàncies de seguretat i el 50% de l’aforament, es facilitaria una major obertura de negocis i compliment de normativa.

 

Per això, a partir del dilluns 11 de maig, els negocis d’hostaleria i restauració poden comunicar a l’Ajuntament l’ampliació  temporal de les seues terrasses pel COVID-19, segons el que indique la normativa estatal que es publicarà eixe dia.

 

Cal recordar que, com ja es va anunciar, l’Ajuntament va declarar la no subjecció de la taxa durant dos trimestres, i es vol tramitar l’exempció de tot l’any com a mesura extraordinària.

 

L’ampliació extraordinària de les terrasses s’entén com una mesura temporal per a aquells negocis a què no se’ls permet, per ara, obrir els salons interiors, i només el 50% de les terrasses. Aquesta mesura es pot ampliar amb altres que està dissenyant el consistori per guanyar espais segurs pels vianants.

 

Actualment, a Catarroja tenim 150 bars, cafeteries i restaurants, dels quals 110 tenen terrassa, i podrien beneficiar-se d’aquesta mesura d’ampliació.

 

 • Quan es pot sol.licitar ? A partir del dilluns 11 de maig
 • Com es sol.licita ?: La tramitació es realitzarà a través d’una comunicació en què s’indica l’ampliació que es vol fer en la terrassa, i en quina franja horària estarà ocupada.

La tramitació es farà per correu electrònic ajuntament@catarroja.es, si bé poden telefonar al 96.126.13.01 prèviament per a informar-se.

Esta comunicació no comportarà cost.

En el correu caldrà figurar: Dades personals i dades d'establiment; nom i ubicació i un telèfon de contacte, mts autoritzats al 2019;  mts que es sol·liciten a la nova ampliació excepcional i temporal.

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades del plànol corresponent, on es grafiarà a escala:

 • Ubicació exacta de la zona a ocupar, amb acotació de les seues dimensions i de la distància a façana i a mitgeres.
 • Indicació de l’ample de la vorera, de la zona de protecció del pas de vianants i dels elements de delimitació si és el cas.
 • Caldrà indicar també la superfície total a ocupar
 • Justificar la vigència de l’assegurança corresponent amb la inclusió del nou espai sol.licitat.´
 • IMPORTANT. SEMPRE CALDRÀ:
  • Deixar 1,5 metres del portal dels edificis confrontats.
  • No impedir la circulació dels vianants per les voreres o dels vehicles motoritzats per la calçada.
  • No invadir els passos de vianants ni els guals
  • No es pot contravindre cap senyalització existent com pot ser zones de càrrega i descàrrega, vehicles autoritzats com ambulàncies o per a persones amb mobilitat reduïda, etc.

 

 • Ampliació.  Referent a la superfície d’ampliació de les terrasses, el límit màxim serà el doble de l’existent, ja que es pretén garantir l’espai necessari per a implantar les mesures de seguretat, però sense ampliar el nombre de taules autoritzades a inici d’any.

 

La mesura és de caràcter provisional durant l’estat d’alarma i no es poden fer ampliacions de pèrgoles, tendals i altres estructures, només taules i cadires (s’entén que també ombrel·les).

 

 • Obligacions. Els locals que sol·liciten l’ampliació es comprometran a mantenir l’ocupació de la via pública en les condicions declarades única i exclusivament durant l’actual moment d’excepcionalitat a causa de l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19; o siga, que aquesta declaració únicament tindrà vigència des del moment que el Govern d’Espanya autoritze l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, fins que, una vegada acabada la situació d’excepcionalitat, i es torne a la situació general.

 

Serà requisit fonamental tindre al dia els pagaments per ocupació de la via pública fins a 31 de desembre de 2019. Si algun sol.licitant no està al dia amb els pagaments, podrà demanar l’ampliació una vegada liquidat el deute  (recaudacion@catarroja.es)

 

 • Horari. L’horari de les terrasses obertes, no serà el de la seua llicència d’activitat, sinó que hi haurà de ser el que indique l’estat d’alarma, i respectant el descans del veïnat.

 

Una vegada presentada la sol·licitud, es comprovaran les propostes i si no comporten cap problema de seguretat viària ni de vianants, estaran vigents durant el termini que dure l’estat d’alarma.

 

Per al cas, dels negocis que ara no vulguen obrir, però es plantegen ampliar les seues terrasses segons el tràmit ordinari recollit a l' ordenança cara els mesos d’estiu, hauran de fer també la seua sol·licitud, i s’estudiarà cada cas de forma individualitzada segons la normativa vigent.

 

La voluntat de l’Ajuntament és prioritzar la recuperació econòmica, però sempre garantint la seguretat i descans de la ciutadania.

04-05-2020 PROVEÏDORS LOCALS MATERIALS PROTECCIÓ COVID19

Segons el Pla de Desescalada per fases aprovat pel consell de ministres es procedirà a una obertura gradual de comerços i establiments al públic.

Per a evitar contagis en aquestes obertures és necessari que l'establiment compte amb elements de protecció.

Per això des de la Regidoria d'impuls econòmic  volem unificar un llistat de proveïdors locals que puguen vendre aquest tipus d'elements per a posar-lo en coneixement dels comerciants de Catarroja.

Hui més que mai és necessària la sinergia i col·laboració entre les diferents activitats locals.

El llistat que els oferim és merament informatiu. Hauran de contactar amb l'empresa en qüestió per a comprovar que  els productes tenen l'homologació exigida o que compleixen amb les recomanacions oportunes en el cas que siga necessària.

Aquesta relació s'anirà actualitzant amb nous proveïdors quan ens facen arribar les seues propostes a adl@catarroja.es

 • CORTINAS PANDORA
  • Persiana enrollable con tejido de Pvc en diferentes grosores y acabado ignífugo o normal,con mando a distancia y motor a batería(sin instalación eléctrica)para utilizar como pantalla protectora
 • ALFIL BE
  • Màscares amb vàlvula ; màscara tèxtil reutilitzable i filtres ; màscares d'higiene; ulleres de protecció ocular ; guants; cobreix sabates; capells polipropilè; bata polietilé; bus amb caputxa d'un sol ús; mampares divisòries ;mampares metacrilat; cinta adhesiva de senyalització (àrea especial o perill) vinils senyalització ;solució *hidroalcohólica; productes desinfectants i bactericides
 • REFORMAS TARAZONA
  •  Pantallas y mamparas de protección

27-03-2020 SERVEIS COMERÇ LOCAL PER FER FRONT COVID-19

El comerç local i l'associació de comerciants ACYPE se suma a les iniciatives per a fer front al  COVID i per a facilitar la compra i reduir les cues en els establiments, s'ofereixen els serveis d'encàrrecs telefònics o via  whatssap i lliuraments a domicili. Consulta el llistat.

 

 

 

 

 

15-03-2020 LLiSTA DE DIFUSIÓ WHATSAPP. COMERÇ DE CATARROJA

LLISTA DE DIFUSIÓ WHATSAPP

COMERÇ DE CATARROJA

S'obri un nou canal amb els comerciants locals. Si vols estar informat de les comunicacions de la AFIC de Catarroja amb el sector comercial local pots subscriure't a la llista de difusió de whatsapp. COMERÇ DE CATARROJA.

Per fer-ho  has de gravar el número de COMERÇ DE CATARROJA  667 421 503  a la teua agenda de contactes i enviar-nos un whatsapp amb el nom del teu comerç i t’inclourem.

Podràs desactivar-te d'aquest servei en qualsevol moment enviant-nos un whatsapp amb la paraula sol·licitant-lo.

Esperem que aquest nou canal siga d'utilitat per al sector comercial de Catarroja

15-03-2020 MESURES RECOLÇAMENT AUTÒNOMS -EMPRESES COVID-19

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS COVID-19

 

Preguntes freqüents. Publicat per Tresoreria Seguretat Social

Com sol·licitar la nova prestació extraordinària per a autònoms afectats pel COVID-19

AJUDA EXTRAORDINARIA AUTÒMOS COVID19 (LABORA)

DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19. Aprovat 30/03/2020. nº DOGV 8774

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de *Labora nota de prensa

Bases publicades 04/04/2020

Enllaç  al tràmit

Resum ajuda

 

AJUDES DIRECTES SECTOR TURISTIC  AGENCIES  DE VIATGES 

Ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la Covid-19.

El termini per a la presentació de sol·licituds:’iniciarà a les 09.00 hores del dia 5 de maig de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

AJUDES DIRECTES, PRIMER SECTOR 

(Agricultura, pesca, ramaderia)

Ajudes directes primer sector. (llotges pesqueres, productos agraris ,,,) DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19

AJUDES MUNICIPALS COVID19

AJUDES URGENTS A PERSONES EN RÈGIM AUTÒNOM, I MICROMPRESES PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19

Termini sol.licituds. Del 27 de maig al 27 de juny tots dos inclosos

Preguntes freqüents al voltant de l'ajuda

 Más info

AJUDES CONSELLERIA MATERIAL PROTECCIÓ COVID

Bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía como consecuencia de la Covid-19.

Termini sol.licituds: 15 de juny de 2020, fins las 12:00 horas del 31 de julio

AYUDAS A TRABAJADORES

ERTOs DERIVATS DEL CORONAVIRUS

Guia preguntes empreses afectades per ERTOs. Ministeri

Guia ajuda ministeri Seguridat social

Sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació per suspensió o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19

Ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO.Generalitat (RESUM).

 • Suport econòmic a les persones treballadores amb rendes baixes en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana150 € per persona beneficiària. No és necessari tramitar-les ni sol·licitar-les.El mecanisme consisteix en un ingrés directe de la Generalitat, atés que aquests treballadors afectats per ERTO  figuren ja en SEPE, amb el que es disposa de les seues dades bancàries. Es tracta per tant d'un ingrés en compte addicional i directe.Bases

 

 • I concessió directa, als treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total o del 50% o més de la seua jornada laboral per a l'atenció a persones menors, majors o dependents al seu càrrec, amb motiu de la Covid-19. Tramitació LABORA.Tramitació per LABORA. Obert el termini de sol.licitud. 13/05/2020, Modificació 09/05/2020

 

ALTRES MESURES

Municipals:

Municipals. Aprovació decrete de suspensió d'algunes taxes i ampliació de períodes de recaptació voluntària

AJUDES URGENTS A PERSONES EN RÈGIM AUTÒNOM, I MICROMPRESES PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19. 15/05/2020

Per acord de Ple de data 15/05/2020 s'aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva d'ajudes urgents a persones en règim autònom, i micrompresas per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID1

Estatals:

Guia de facilitació d'accés a les Mesures urgents en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

 Altres mesures económiques adoptades .

Moratòria quota autònoms. Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al e al COVID-19.

Resum Mortatòria autònomos

Modificació Temporal contractes llum i gas

Mesures per al pagament de lloguers  comercials.  Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.

Resumen

Autonòmiques

Projectes de digitalització de pime (digitalitza-CV Teletreball). IVACE. Ajudes a PIMES per a teletreball.

Línia de finançament bonificat IVF - liquiditat COVID 19. Préstecs bonificats per al finançament d'autònoms i societats mercantils que tinguen com a finalitat:

a) l'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips,
b) la contractació de mà d'obra i serveis lligats al cicle de l'explotació, així com l'adquisició d'elements patrimonials de capital circulant, incloent -entre altres- mercaderies, i matèries primeres, proveïdors.
c) l'ajornament de quotes de capital i interessos de préstecs atorgats per l'IVF.

CATÀLEG RESUM D'AJUDES ESTAT I GENERALITAT

En aquest enllaç de DivalTerra es mostra un catàleg de les ajudes que van aprovant. Està en permanent actualització i és informatiu.

Consulta ací

13-03-2020 INFORMACIÓ SECTOR COMERCIAL. COVID19

20/06/2020

ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19

13/06/2020

DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

08/06/2020

Publicación Ayjudess material protecció covid sector comercial. Conselleria Economia 

01/06/2020

Guia de preguntes freqüents publicada per la conselleria d'Economia, Inclou FASE 2 i Fase 3

30/05/2020

Publicació BOE CV passa a la fase II. i condicions de la Fase III

Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 

20/05/2020

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.(Vigència a partir del 21/05/2020)

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel  COVID-19.

 

16/05/2020

Aprovació Territoris Fase I (inclou Comunitat Valenciana íntegrament) i Fase II

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

14/05/2020

Ajudes directes primer sector (agricultura, ramaderia ,pesca)

DECRET 59/2020 de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i persones en règim d’autònom del sector primari que han patit pèrdues econòmiques per la Covid-19

04/05/2020

Guia del ministeri. Preguntes Freqüents Pla desescalada.

03/05/2020

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

Regula les condicions d'obertura establiments menors de 400 mts i sector restauració. Fase 0 a partir del 4 de maig

 

30/04/2020

Publicació llistat de preguntes freqüents publicat Conselleria Economia a data 30/04/2020. Inclou Preguntes Fases Desescalada. Pendents de publicació BOE normativa

29/04/2020

Aprovació per Consell de Ministres Pla de desescaladaa

DECRET 48/2020, de 17 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la Covid-19

28/04/2020

Preguntes més Frecuentes Comerç COVID19. Conselleria de comerç. Actualitzades  a 28/04/2020

22/04/2020

Publicació BOE Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupacio. 

Resumen

 1. Mesures per a reduir els costos operatius de pimes i autònoms. Mesures per al pagament de lloguers de locals de negoci (nota de premsa ministeri)
 2. Mesures per a reforçar el finançament empresarial
 3. Mesures fiscals
 4. Mesures per a facilitar l'ajust de l'economia i protegir l'ocupació
 5. Mesures de protecció als ciutadans

21/04/2020

Publicació DECRET LLEI 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de
mesures extraordinàries de gestió economica financera
per fer front a la crisi produïda per la Covid-19

Publicació llistat de preguntes freqüents publicat Conselleria Economia a data  21/04/2020

15/04/2020

FORMACIÓ EN TEMPS DE CONFINAMENT. Aquesta secció recopila algunes de les iniciatives de formació gratuïta per a comerciants i xicotetes *empreas que diferents entitats ofereixen en aquests dies. Pot ser una bona oportunitat per a reinventar-se, adaptar-se o inspirar-se perquè el sector torne amb més força. Esperem que us siga d'utilitat.

TAller d'eficiència energètica per a pimes.Redueix les teues despeses.Ayto Catarroja.AEIOLUZ.15 I17 d'abril a las 18h

Mesures d'estalvi,Modificació temporal de suministrament COVID19

14/04/2020

Ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO. Generalitat. DOGV 11/04/2020.

Actualizació preguntes freqüents sobre comerç publicat per la Conselleria d'Economia. (Data actualització 14/04/2020)

08/04/2020

Publicació per part del LABORA de dues instruccions de modificació del tràmit de sol·licitud EAUCOV Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes COVID19

Instrucció 1

Instrucció 2

07/04/2020

Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària

Aquest decret té per objecte afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l'establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l'ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de l'activitat agrària, durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Podran beneficiaris:

a) Persones en situació de desocupació o cessament d'activitat.

b) Treballadors els contractes dels quals s'hagen vist temporalment suspesos

c) Treballadors migrants el permís de treball dels quals concloga en el període comprés entre l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 30 de juny de 2020, la pròrroga del qual es determinarà a través d'instruccions de la Secretaria d'Estat de Migracions.

d) Així mateix podran acollir-se els joves nacionals de tercers països, que es troben en situació regular d'entre els 18 i els 21 anys

Les retribucions percebudes per l'activitat seran compatibles amb les altres prestacions inclosa la de desocupació.

Més informació

06/04/2020

Preguntes més freqüents Comerç COVID19. Conselleria de comerç. Actualitzades a 06/04

03/04/2020

El Consell aprova la concessió d'ajudes urgents a persones treballadores autonòmes afectades per la situació de crisi ocasionada per COVID-19

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 9.00 hores del dia 4 de maig de 2020. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica a través de la pàgina de Labora

Nota de premsa

Bases publicades el 04/04/2020

01/04/2020

Us enllacem ací la publicació de decret amb mesures complementàries per a empreses i famílies. En aquest acord parla entre altres coses de la Moratòria de les quotes autònoms. També us deixem les notes de premsa que serveixen com a resum

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Nota de prensa autónomos

Nota de prensa colectivos vulnerables, familias, empresas y autónomos

31/03/2020

Aclariments i criteris interpretatius sobre el decret 10/2020

Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball orden SND/307/2020, 30 de marzo,

30/03/2020

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

El present reial decret llei regula un permís retribuït recuperable per a personal laboral per compte d'altri, de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d'abril (tots dos inclosos), per a tot el personal laboral per compte d'altri que preste serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen les activitats no essencials qualificades com a tal l'annex. Queden exceptuats de l'aplicació del present reial decret les persones treballadores que tinguen el seu contracte suspés durant el període indicat i aquelles que puguen continuar prestant serveis a distància.

Llistat d' activitats esencials

Mesures de suport Generalitat Autònoms-COVID19

DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte
de la Covid-19.

26/03/2020

El ministeri publica consultes i preguntes freqüents sobre comerç

24/03/2020

La conselleria de comerç ha actualitzat el seu llistat de dubtes que poden sorgir sobre el decret en el referit als establiments,

FAQ actualitzades a 23/03/2020

23/03/2020

L'Ajuntament de Catarroja va aprovar per resolució d'alcaldia Núm. 794/2020 i per motiu del COVID-19 aquesta primera tanda de  mesures :

1.- Suspensió dels terminis de pagament de tots els deutes existents.

2.-Ampliació fins al 5 de juny de 2020 el període de cobrament en voluntària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i la Taxa de Guals (data de càrrec de rebuts domiciliats el 20 de maig de 2020).

3.-Ampliació fins al 15 de juliol de 2020 el període de cobrament en voluntària de la Taxa de Fem (data de càrrec de rebuts domiciliats el 30 de juny de 2020).

4.-Establir com a nou període de cobrament en voluntària de la Taxa d'ocupació amb taules i cadires del 05 d'octubre de 2020 al 07 de desembre de 2020, (data de càrrec de rebuts domiciliats el 20 de novembre de 2020). IMPORTANT: no estant subjectes a la taxa durant els sis mesos de duració de la crisi sanitària corresponent al 2n i 3r trimestre de 2020, període de temps en què es declara la inexistència de fet imposable

5.-Procedir a la devolució de l'import corresponent dels serveis cobrats per l'Ajuntament i suspesos al no poder-se prestar per tancament d'instal·lacions municipals com per exemple instal·lacions esportives, sent l'UTE d'esports la que d'ofici procedisca a aquesta devolució, a excepció dels serveis gestionats directament per l'Ajuntament que es procedirà a la devolució a sol·licitud de l'interessat (tennis).

6.- Se suspén el cobrament de la taxa de mercat fix i ambulant que no pot exercir activitat.

7.-Se suspenen els càrrecs en compte dels fraccionaments/ajornaments domiciliats així com els fraccions del Pla Personalitzat de Pagaments durant el període de vigència de l'Estat d'Alarma. Finalitzat aquest es tornaran a produir els càrrecs en compte.

Consulta el decret complet

 

20/03/2020

Des del ministeri de sanitat ens envien aquesta guia de bones pràctiques i recomanacions a seguir en els establiments de venda minorista oberts per a evitar els contagis del COVID-19.

Guia bones pràctiques

 

18/03/2020

Hui s'ha publicat en el BOE el decret que regula les mesures urgents per a fer front a l'impacte del COVID-19. Us deixem un resum de les mesures pel que fa als autònoms. També us deixem l'enllaç amb el text complet.

Es posa l'accent en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d'activitat, que cobreix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre que complisquen els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

b) En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una duració d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogue i tinga una duració superior al mes. El temps de la seua percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari puga tindre dret en el futur.

 

La gestió d'aquesta prestació correspondrà a les entitats a les quals es refereix l'article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social." Excepte el que s'estableix en l'article anterior i en l'apartat 3 d'aquest article, correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social la gestió de les funcions i serveis derivats de la protecció per cessament d'activitat, sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans competents en matèria de sancions per infraccions en l'ordre social i de les competències de direcció i tutela atribuïdes al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social"

Publicació del Decret de mesures de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-

COL.LABORACIÓ COMERCIAL

Davant d'esta situació d'alarma sanitària, ens estan arribant iniciatives per part del sector comercial local de portar la compra de productes necessaris a persones que no poden eixir de casa per diverses causes: perquè són persones majors, perquè estan en quarantena, o perquè són persones vulnerables. Des de la regidoria de comerç vos proposem esta iniciativa i els comerços que estiguen disposats a fer este servei que ens ho comuniquem a per a publicar-ho a través dels mitjans de comunicació municipal.

Vos recordem que podeu contactar amb nosaltres per  adl@catarroja.es o per wshatssap o telèfon 667421503

17/03/2020

La conselleria de comerç ha publicat un llistat de Preguntes Freqüents per a aclarir alguns dubtes. Esperem que us siga d'utilitat

FAQ

Us deixem ací un enllaç del ministeri sobre qüestions relatives a les PIMES

INFORMACIÓN PARA PYMES EN RELACIÓN AL COVID-19

Davant l'actual situació sanitària provocada per la expansió del COVID-19 i per a evitar la seua propagació es recomana als establiments que estan oberts que han de complir les següents mesures:

         A l'interior de l'establiment no ha d'haver-hi més d'1 client per cada 2 metres quadrats.

         En la cua, que ha de fer-se a l'exterior de l'establiment, ha de respectar-se la mateixa distància de seguretat.

         EL local ha de delimitar aquesta distància de la forma que crega convenient (línies adhesives, vinils etc)

         EL local ha de posar a la disposició dels clients un dispensador de l'hidrogel desinfectant abans de la seua entrada a l'establiment

16/03/2020

En compliment de la instrucció marcada l'RD 463/2020 quant a evitar aglomeracions i cues en els establiments comercials que puguen tindre obertura al púbic, us adjuntem un model de cartell que podreis posar en el vostre comerç. Recordeu que per a respectar les distàncies de seguiridad podeu  fer un càlcul estimatiu de 4 persones per cada 10 metres quadrats de superfície comercial.

Cartell

15/03/2020

Des de l'Ajuntament a través de la Regidoria de comerç us informem de les mesures aprovades  pel RD 463/2020 de 14 de març per el que es declara l'estat d'alarma per a la gestió del de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Pel que fa al sector comercial us resumim algunes de les mesures. En els pròxims dies intentarem anar resolent tots els dubtes,

 • Se suspén l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes (Només fa referència a comerços de venda minorista. No és aplicable als majoristes)   (Article 10).

EXCEPCIONS: Els establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

En qualsevol cas , s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguen la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis

 • Se suspén qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent puga suposar un risc de contagi.
 • A més també queda suspesa l'obertura al públic d'equipaments i activitats  relacionades en l'ANNEX del decret. Consulta el llistat.
 • Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

En l'RD no es fa cap indicació referent a activitats professionals.

A més caldrà tindre's en compte la limitació de circulació de les persones determinada en l'article 7 que assenyala la situacions en les quals una persona podrà circular pel carrer.

Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

 a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

 b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

 c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

14/03/2020

Recomanacions publicades per a evitar contagis en els establiments.

Más info

Us recordem que per qüestions sanitàries tant dels clients com dels mateixos venedors, cal intentar evitar les acumulacions de gent dins de l'establiment.

Informeu als clients de la conveniència de respectar l'1,5 metres de distància en cues, o esperes que es puguen produir en caixes, corredors, aparadors o parades, per evitar el risc que suposen les aglomeracions de persones.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

13/03/2020

Com a mesura preventiva, i  segons la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d'espectacles públics , activitats recreatives, activitats socioculturals i d'establiments públics, per a limitar la propagació i contagi pel CVID-19

Des de l'Ajuntament de Catarroja es publica el següent decret.

Des de la Conselleria d'Economia Sostenible,Sectors productius, comerç i treball envien per als establiments comercials un cartell amb informació relacionada amb el COVID19.

Cartel

 

10-03-2020 RECOMANACIONS ESTABLIMENTS COVID-19

RECOMANACIÓ A ESTABLIMENTS  COVID-19


Davant l'actual situació sanitària provocada per l'expansió del COVID-19 i per a evitar la seua propagació es recomana als establiments que estan oberts que han de complir les següents mesures:

 • A l'interior de l'establiment no ha d'haver-hi més d'1 client per cada 2 metres quadrats.
 • En la cua, que ha de fer-se a l'exterior de l'establiment, ha de respectar-se la mateixa distància de seguretat.
 • EL local haurà de  delimitar aquesta distància de la forma que crega convenient (línies adhesives, vinils etc)
 • EL local ha de posar a la disposició dels clients un dispensador de l'hidrogel desinfectant abans de la seua entrada a l'establiment
 • La permanència en els establiments comercials haurà de ser l'estrictament necessària
 • Fomentar el pagament per targeta. Neteja del TPV després de cada ús.
 • Utilització de guants per a cobrar, rentada freqüent amb gels
 • Facilitar lliuraments a domicili, únicament realitzades per pagament on-line per a evitar l'ús d'efectiu, i preferiblement depositar el lliurament a la porta del domicili, sense accedir a l'habitatge

A més en la fase 0 (4/05/2020) per a la resta d'establiments que no són de primera necessitat i que mesuren menys de 400 mts podran obrir :

 • Cita prèvia garantint l'atenció individual
 • La higienització del local dues vegades al dia (una d'elles al final de la jornada).
 • La rentada diària de l'uniforme.
 • La impossibilitat d'usar les condícies excepte necessitat.
 • L'ús de papereres perquè els residus estiguen controlats. 
 • Higienització dels emprovadors després de cada ús. 
 • Els treballadors no podran tindre símptomes de *Covid-19, un diagnòstic positiu o trobar-se en quarantena.
 • S'establirà l'atenció preferent als majors de 65 anys en les franges horàries en les quals poden eixir a passejar o fer esport.

Fase 1 ( a partir del 18 de maig)  BOE

Resum demesures a prendre en els establiments minoristes i en la hostaleria

Fase 2 ( a partir de l'1 de juny)

 • Regulació de condicions de la fase 2 BOE
 • CV passa a la fase 2 (ANNEX)BOE

Resum de mesures a prendre en els establiments minoristes i en la hostaleria FASE 2

 • 40% Aforament en comerços
 • Es permet el consum a l'interior bar  al 40%. NO es pot consumir en barra.

Fase 3 ( A partir 15 de juny)

Regulació

Preguntes freqüents

 • Comerços 75% d'aforament
  Hostaleria: 100% aforament en terrasses, 75% aforament interior, Permés consum en barra. Tot això guardant  sempre les distàncies de seguretat.

Nova Normalitat

Preguntes freqüents 20/06/2020

 • Comerços 75% d'aforament
 • Hostaleria: 100% aforament en terrasses, 75% aforament interior, Permés consum en barra. Tot això guardant sempre as distancies de seguretat.
 • Hauran de posar-se, a la disposició del públic, dispensadors de gels hidroalcòlic

Enllaços:

GUIA MINISTERI DESESCALADA FASE 2

PREGUNTES FREQÜENTS CONSELLERIA ECONOMIA FASE 2 I FASE 3 (actualització 04/06)

PREGUNTAS FREQÜENTES CONSELLERIA ECONOMIA FASE 2 I FASE 3

GUIA PREGUNTES I RESPOSTES MINISTERI. PLA DESESCALADA(04/05/2020)

GUIA OBRIR UN COMERÇ EN TEMPS DE CORONAVIRUS.. Generalitat 04/05/2020

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis.Fase 0 establiments xicotets i restauració

PREGUNTES I RESPOSTES COMERÇ MINISTERI

PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQUENTES SOBRE COMERÇ (Actualizacion 30/04/2020) Incluye Fases Desescalada Orientativas

Guia de recomanacions higienicosanitàries per a salons de perruqueria.Publicada per L'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica

PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQUENTES SOBRE COMERÇ (Actualizacion 28/04)

PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQUENTES SOBRE COMERÇ (Actualizacion 14/04)

PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQUENTES SOBRE COMERÇ (Actualització 06/04)

PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQUENTES SOBRE COMERÇ (Actualización de 30/03/2020)

PREGUNTES I RESPOSTES MÉS FREQÜENTS SOBRE COMERÇ (FAQ) (conselleria comerç)

PREGUNTES I RESPOSTES MES FREQUENTES SOBRE COMERÇ (FAQ) (Actualització Conselleria 23/03

DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES PER Al COMERÇ COVID19

GUIA BONES PRACTIQUES MINISTERI SANITAT ESTABLIMENTS

Decret Ajuntament de Catarroja cesse activitats

Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

26-02-2020 TAULER D'ANUNCIS COMERCIAL

Des de la AFIC de Catarroja s'obri aquest nou espai  per als comerciants amb l'objectiu d'anunciar aquells aspectes que des del punt comercial  puguen resultar interessants: Traspassos d'establiments, cerca de locals, sol·licitud de personal per a botigues, o qualsevol altra inquietud que com a comerciant p vulgueu publicitar. Si estàs interessat a publicar alguna cosa en aquest tauló envia'ns un correu a adl@catarroja.es

TRASPÀS LLOC  MERCAT MUNICIPAL

 • Data publicació: 25/02/2020.
 • Nom comercial: Fruita seca L'Illa https://www.facebook.com/pg/laislanuts/posts/
 • Preu del traspàs, a convindre
 • Persones interessades contactar amb: Flor 693738796     florsama466@gmail.com